Υβριδικά συστήματα

Τα υβριδικά συστήματα είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος με γεννήτρια πετρελαίου (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος - Η/Ζ) γεννήτριας υδρογόνου, ανεμογεννήτριας ή και υδρογεννήτριας. 

Απευθύνονται σε μεγαλύτερες οικιακές ή επαγγελματικές εφαρμογές. Το Η/Ζ, συνήθως ενεργοποιείται αυτόματα σε έκτακτες περιπτώσεις για να υποβοηθήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα. Αν το υβριδικό σύστημα είναι σε συνδυασμό και με άλλες πηγές ενέργειας, τότε οι άλλες πηγές ενέργειας  χρησιμοποιούνται ως εφεδρική πηγή ένεργειας σε περίπτωση μη κάλυψης  της κύριας πηγής. Κυρίως χρησιμοποιούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία ηλεκτρικών φορτίων χειμώνα, καλοκαιριού. ( Όλων των  φορτίων, σε περιοχές όπου το κεντρικό δίκτυο απουσιάζει ή είναι ασύμφορη η σύνδεσή.)

• Αρχικό σχεδιασμό συστήματος
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
• Χάρτες προσδιορισμού ακριβούς θέσης
• Συγκέντρωση απαραίτητων προσφορών
• Δημιουργία τεχνοοικονομικής μελέτης
• Τεχνική περιγραφή έργου
• Μελέτη Εκτίμησης Ενεργειακού Δυναμικού
• Μελέτη Σκίασης
• Εγκατάσταση συστήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση  σύμφωνα με τις δικές σας  απαιτήσεις.