Διασυνδεδεμένα στο δίκτυο

Είναι φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία συνδέονται και λειτουργούν παράλληλα με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), οπότε δεν έχουν και αναλώσιμα υλικά.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν, καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη και η πλεονάζουσα ή και όλη η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση ενέργειας ή παραγωγή και πώληση της ενέργειας στο δίκτυο.

Ενημερωθείτε για το νέο ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταικών και τις προυποθέσεις ένταξης σε αυτό.

• Ευνοϊκά προγράμματα από τράπεζες 
• Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για Αναπτυξιακά προγράμματα
• Αρχικό σχεδιασμό συστήματος
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
• Χάρτες προσδιορισμού ακριβούς θέσης
• Συγκέντρωση απαραίτητων προσφορών
• Δημιουργία τεχνοοικονομικής μελέτης και
 συμπλήρωση απαραιτήτων εντύπων
• Κατάθεση φακέλου
• Τεχνική περιγραφή έργου
• Μελέτη Εκτίμησης Ενεργειακού Δυναμικού
• Μελέτη Σκίασης
• Εγκατάσταση συστήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση  σύμφωνα με τις δικές σας  απαιτήσεις.